تاریخ برگزاری امتحان های سنجش
شناسه : 28
1397/07/12

تاریخ برگزاری ازمون جامع، روز جمعه

پایه تحصیلی

ازمون ازمایشی

97/8/11

دهم، یازدهم، دوازدهم

مرحله 1

97/9/2

دهم، یازدهم، دوازدهم

مرحله 2

97/9/30

دهم، یازدهم، دوازدهم

مرحله 3

97/11/5

دهم، یازدهم، دوازدهم

مرحله 4(جمع بندی ترم اول)

97/12/3

دهم، یازدهم، دوازدهم

مرحله 5

97/12/24

دهم، یازدهم، دوازدهم

مرحله 6

98/1/30

دهم، یازدهم، دوازدهم

جامع نوبت اول (پایه)

98/2/20

دهم، یازدهم، دوازدهم

جامع نوبت دوم

98/3/3

دوازدهم

جامع نوبت سوم

98/3/31

دوازدهم

جامع نوبت چهارم