اجرای طرح مطالعاتی اردیبهشت ماه
شناسه : 25
1397/02/01

روز

تاریخ

یازدهم  تجربی

نام دبیر

یازدهم ریاضی

نام دبیر

دهم تجربی

نام دبیر

دهم ریاضی

نام دبیر

یکشنبه

97/2/2

زیست

خ صمدی

-

-

ریاضی

خ قاسمی

ریاضی

خ قاسمی

دوشنبه

97/2/3

شیمی

خ خوش سیر

شیمی

خ خوش سیر

زیست

 خ تابنده

هندسه

خ مسافری

سه شنبه

97/2/4

ریاضی

 خ امیرسلیمانی

آمار

خ سجادی

شیمی

 خ موسوی

شیمی

خ موسوی

چهارشنبه

97/2/5

فیزیک

خ رضایی

فیزیک

خ رضایی

فیزیک

خ محمودی

فیزیک

خ محمودی

پنج شنبه

97/2/6

تست عربی

11 صبح

خ لطفی

حسابان

خ سجادی

 

 

 

 

یکشنبه

97/2/9

زیست

 خ صمدی

-

-

ریاضی

خ قاسمی

ریاضی

خ قاسمی

دوشنبه

97/2/10

شیمی

خ خوش سیر

شیمی

خ خوش سیر

زیست

خ تابنده

هندسه

خ مسافری

سه شنبه

97/2/11

ریاضی

خ امیرسلیمانی

آمار

خ سجادی

شیمی

خ موسوی

شیمی

خ موسوی

یکشنیه

97/2/16

زیست

خ صمدی

-

-

ریاضی

خ قاسمی

ریاضی

خ قاسمی

دوشنبه

97/2/17

شیمی

خ خوش سیر

شیمی

خ خوش سیر

زیست

خ تابنده

هندسه

خ مسافری

سه شنبه

97/2/18

ریاضی

خ امیرسلیمانی

آمار

 خ سجادی

شیمی

خ موسوی

شیمی

خ موسوی

چهارشنبه

97/2/19

فیزیک

خ رضایی

فیزیک

 خ رضایی

فیزیک

خ محمودی

فیزیک

خ محمودی

پنج شنبه

97/2/20

تست فیزیک

خ بذرافشان

تست فیزیک

خ بذرافشان

 

 

 

 

 
 
برنامه طرح مطالعات اردیبهشت ماه به منظور جمع بندی و رفع اشکال برای امتحانات پایان ترم از ساعت 14.15 الی 18 در دبیرستان غیر دولتی مهرافرین برگزار می گردد.