• حورا عسکری نژاد

  سمت : مدیر

  مدرک تحصیلی : کارشناسی

  رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی

  سابقه کار : 33 سال

 • پروفسور نادعلی بابائیان

  سمت : مشاور آموزشی

  مدرک تحصیلی : دکترا

  رشته تحصیلی : ژنتیک

  سابقه کار : 30 سال

 • فاطمه کرباسچی

  سمت : معاون آموزشی

  مدرک تحصیلی : کارشناسی

  رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی

  سابقه کار : 30 سال

 • فریبا خوش سیر

  سمت : دبیر

  مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

  رشته تحصیلی : شیمی معدنی

  سابقه کار : 18 سال

 • پریچهر محمدعلیزاده

  سمت : دبیر

  مدرک تحصیلی : کارشناسی

  رشته تحصیلی : شیمی

  سابقه کار : 22 سال

 • مهتاب تابنده

  سمت : دبیر

  مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

  رشته تحصیلی : زیست شناسی

  سابقه کار : 16 سال

 • حرمت السادات سجادی

  سمت : دبیر

  مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

  رشته تحصیلی : ریاضی محض

  سابقه کار : 23 سال

 • مژگان امیرسلیمانی

  سمت : دبیر

  مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترا

  رشته تحصیلی : ریاضی محض

  سابقه کار : 20 سال

 • ام البنین بذرافشان

  سمت : دبیر

  مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

  رشته تحصیلی : ژئو فیزیک

  سابقه کار : 20 سال